Lekarz rodzinny – podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

LECZYMY CAŁĄ RODZINĘ 😉 

Waszymi pociechami opiekują się nasi lekarze PEDIATRZY. 

A Wami i resztą rodziny specjalci chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej.  

Za kompleksowość opieki odpowiada kompetentny i empatyczny zespół pielęgniarek i położnych.

Poznaj nasz ZESPÓŁ

Zapraszamy do składania deklaracji pacjentów dorosłych i dzieci!
–> tu można ściągnąć i wydrukować –>> Deklaracje

Deklaracja- lekarz POZ (załącznik 1)
Deklaracja- pielęgniarka POZ (załącznik 2)
Deklaracja- położna POZ (załącznik 3)

oprócz wypełnionych deklaracji należy również dostarczyć PODPISANE UPOWAŻNIENIE
wypełniony dokument należy podpisać i złożyć w rejestracji Przychodni M-MED

Ukończyłeś 18 r ż. ❓ Zmień deklarację na lekarza “dla dorosłych”❗️

Informujemy, że deklaracje pełnoletnich pacjentów zapisanych do lekarza pediatry przestaną być aktywne z chwilą ukończenia przez pacjenta 18 r ż. Wynika to z faktu, iż lekarz pediatra może sprawować opiekę nad pacjentem wyłącznie do ukończenia przez tego pacjenta 18 roku życia.

W celu uniknięcia sytuacji, w której dorośli pacjenci pediatrów zostaną bez opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, prosimy o dokonanie zmiany lekarza, na takiego, który pracuje w poradni POZ dla dorosłych.

Zmiana deklaracji jest bezpłatna i można jej dokonać :

✅ składając deklarację w rejestracji przychodni M-Med (Budynek B, parter – POZ)- proszę mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport lub

✅  drukując wzór deklaracji (Deklaracje 2020)- proszę wypełnić  ją czytelnie, podpisać i dostarczyć do przychodni w godzinach jej pracy lub

✅ za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

WAŻNE

Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także uczniom objętym opieką pielęgniarki szkolnej. Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza, a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent jest zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 80 zł. Ubezpieczeni nie wnoszą opłat, gdy zmiana wymuszona jest czynnikami od nich niezależnymi.

Zmieniając lekarza, pielęgniarkę czy położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu swojej dokumentacji medycznej nowemu świadczeniodawcy. Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej dokumentację medyczną w postaci kopii, odpisu lub wyciągu.

Placówki POZ działają od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Porady udzielane są w ambulatorium lub – w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – w trakcie wizyt domowych zgodnie z harmonogramem pracy poradni.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich, a w M-Med także przez internet (E-REJESTRACJA).

W przypadkach uzasadnionych medycznie świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych, w przypadkach stanowiących kontynuację leczenia oraz w sytuacjach, gdy wizyta w poradni nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej (np. wynika z potrzeby powtórzenie leków), świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem.

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na urlopie, w delegacji lub podczas wizyty u rodziny), ubezpieczony ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego (niż wybrany w deklaracji) świadczeniodawcy POZ mającego podpisaną umowę z NFZ.

Zakres opieki sprawowanej przez lekarza

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.:

 • badania i porady lekarskie,
 • bezpłatne badania diagnostyczne – decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz..
  Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ.
  Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolna placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ.
 • obowiązkowe szczepienia ochronne,
 • transport sanitarny – w razie konieczności przewiezienia pacjenta ( z dysfuncją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne,
 • skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne.
  Lekarz POZ, kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.
 • skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ. Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia. Lekarz, wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, zobowiązany jest dołączyć do niego wyniki następujących badań: badanie ogólne moczu, morfologia krwi, OB, RTG klatki piersiowej oraz EKG (po 60. roku życia oraz w przypadku występowania choroby układu krążenia). Badania te pacjenci wykonują bezpłatnie, na podstawie skierowania, w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego
 • zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta. W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury
  pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
 • skierowania do opieki długoterminowej,
 • zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • recepty na leki.
  Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.
 • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego (jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego).

Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę i położną

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczno-neonatologiczną nad kobietami i dziećmi (chłopcami) do 2. miesiąca życia.

Opieka pielęgniarska i położnicza nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach – w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.

Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Od października 2018 r. zmieniły się we Wrocławiu miejsca udzielania pomocy w dni wolne oraz w nocy. Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:

 • Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Wrocław, ul. Fieldorfa 5, 71 306 42 22
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a, 71 32 70 536
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego, Wrocław, ul. Koszarowa 5, 71 395 76 07
 • Szpital Specjalistyczny im A. Falkiewicza, Wrocław ul. Warszawska 2, 71 37 74 116, 71 37 74 117, 71 37 74 118, 71 37 74 119
duże logo meditary logo strony facebooka Znany lekarz - logo Przejdź do treści strony

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close