M-MED CHABER

WAŻNE!

Informujemy, że na ul. Ulanowskiego 18/20 we Wrocławiu świadczą usługi medyczne dwa podmioty lecznicze zgodnie z poniższą tabelą.

komórki organizacyjne:Administrator Danych OsobowychInspektor Ochrony Danych
Podstawowa Opieka Zdrowotna“M-MED CHABER” sp. z o.o.  
NIP 894-30-08-226
Rafał Kowalski
iod@m-med.wroclaw.pl
·       poradnia neurologiczna  
·       poradnia ginekologiczno-położnicza
·       poradnia dermatologiczna
·       poradnia gastroenterologiczna
·       poradnia chirurgii naczyniowej
“M-MED CHABER” sp. z o.o.  
NIP 894-30-08-226
Rafał Kowalski
iod@m-med.wroclaw.pl
·       poradnia okulistyczna  
·       leczenie szpitalne- okulistyka
M-MED GRUPA MEDYCZNA  sp. z o.o.  
NIP 894-32-00-389
Rafał Kowalski
iod@m-med.wroclaw.pl
·       poradnia ortopedyczna  
·       leczenie szpitalne- ortopedia
M-MED GRUPA MEDYCZNA  sp. z o.o.  
NIP 894-32-00-389
Rafał Kowalski
iod@m-med.wroclaw.pl

Jesteś na podstronie “M-MED CHABER” sp. z o. o.

Podstrona M-MED GRUPA MEDYCZNA  sp. z o.o.   znajduje się w LINK

1.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne                             z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego Pacjentów:

–           Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ),

–           poradni neurologicznej,

–           poradni ginekologiczno – położniczej,

–           poradni dermatologicznej,

–           poradni gastroenterologicznej,

–           poradni chirurgii naczyniowej,

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka „M-MED CHABER” sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (53-224) przy ul. Chabrowej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365770, NIP 8943008226, REGON 021351737.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Rafał Kowalski

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się             z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych, w następujący sposób:

 • pod numerem telefonu: tel. 692 453 253
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@m-med.wroclaw.pl;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej:  Ulanowskiego 18/20, 53-134 Wrocław

Podstawa i cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta         (Dz. U. z 2020 r., poz. 849.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U.       z 2022 r., poz. 1555);
 2. w celu prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej – podstawa prawa art. 9 ust. 2 lit h) RODO;
 3. w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej poprzez dokonywanie wymiany informacji o stanie zdrowia Pacjenta pomiędzy różnymi podmiotami wykonywującymi działalność leczniczą – podstawa prawa art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 4. w celu realizacji praw Pacjenta w sytuacji złożenia jako Pacjent oświadczenia woli, w którym wskazana zostanie osoba upoważniona do dostępu do dokumentacji medycznej, osoba, której Administrator może udzielać informacji o stanie zdrowia – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
 5. w celu ochrony żywotnych Pani/Pana interesów jako Pacjenta w sytuacji, gdy nie będzie Pani/Pan zdolny do wyrażenia zgody w odpowiednim czasie – podstawa prawa art. 6ust. 1 lit. c) i art. 9ust. 2 lit. c) RODO
 6. w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 7. w celu realizacji umowy z płatnikami, w tym w szczególności z płatnikiem publicznym – Narodowym Funduszem Zdrowia – podstawa prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 8. w celu przekazywania danych Pacjenta do rejestrów publicznych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 9. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez objęcie nieruchomości, w której udzielane są świadczenia medyczne monitoringiem wizyjnym, rejestrującym wizerunek – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 10. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.     

Podanie danych osobowych

Podanie danych w celach określonych w pkt 1 do 8 jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa a ich niepodanie może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego (poza świadczeniami ratującymi życie) i brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji medycznej.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 1876.), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,       w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która to dokumentacja przechowywana będzie przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres     5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 5. dokumentacji medycznej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Dane osobowe przetwarzane przy użyciu monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni od daty nagrania, chyba że nagranie obrazu zostanie zabezpieczone dla celów dowodowych – w takim przypadku dane przechowywane są przez czas niezbędny dla celu w jakim zostały zabezpieczone. 

Odbiorcy danych osobowych

Przekazane dane osobowe udostępniane będą następującym odbiorcom:

 1. podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 1876);
 2. osobom upoważnionym przez Panią/Pana do uzyskiwania dokumentacji medycznej;
 3. podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów;
 4. dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
 5. podmiotom świadczącym usługi instalacji urządzeń diagnostycznych / analitycznych oraz ich serwisu;
 6. podmiotom świadczącym usługi księgowo – rachunkowe;
 7. operatorom systemów płatności;
 8. podmiotom świadczącym usługi prawnicze;
 9. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej.

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych

W zakresie ochrony danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 7. prawo do cofnięcia zgody, jeżeli została udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw został szczegółowo wskazany w przepisach art. 15 – 22 RODO. Administrator wyjaśnia, że każdy wniosek z żądaniem realizacji powyższych praw będzie przez niego indywidualnie rozpatrywany i odpowie pisemnie, w jakim zakresie prawa będą mogły zostać spełnione ze względu na obowiązujące przepisy prawa.  

Skarga w zakresie naruszenia przetwarzania danych osobowych

Administrator informuje, że jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO to przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organem nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.         

2.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

W ZWIĄZKU Z POZYSKANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych w związku z ich pozyskaniem w sposób inny niż od Pacjenta.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka „M-MED CHABER” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-224) przy ul. Chabrowej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365770, NIP 8943008226, REGON 021351737.

Dane kontaktowe Administratora 

Inspektor Danych Osobowych- Rafał Kowalski

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem, w następujący sposób:

 • pod numerem telefonu: tel. 692 453 253;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@m-med.wroclaw.pl ;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. Ulanowskiego 18/20, 53-134 Wrocław

Podstawa i cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

1. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r., poz. 1555);

2. w celu prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej – podstawa prawa art. 9 ust. 2 lit h) RODO;

3. w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej poprzez dokonywanie wymiany informacji o stanie zdrowia Pacjenta pomiędzy różnymi podmiotami wykonywującymi działalność leczniczą – podstawa prawa art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

4. w celu realizacji praw Pacjenta w sytuacji złożenia jako Pacjent oświadczenia woli, w którym wskazana zostanie osoba upoważniona do dostępu do dokumentacji medycznej, osoba, której Administrator może udzielać informacji o stanie zdrowia – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

5. w celu ochrony żywotnych Pani/Pana interesów jako Pacjenta w sytuacji, gdy nie będzie Pani/Pan zdolny do wyrażenia zgody w odpowiednim czasie – podstawa prawa art. 6ust. 1 lit. c) i art. 9ust. 2 lit. c) RODO

6. w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

7. w celu realizacji umowy z płatnikami, w tym w szczególności z płatnikiem publicznym – Narodowym Funduszem Zdrowia – podstawa prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

8. w celu przekazywania danych Pacjenta do rejestrów publicznych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

9. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez objęcie nieruchomości, w której udzielane są świadczenia medyczne monitoringiem wizyjnym, rejestrującym wizerunek – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

10. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych

Podanie danych w celach określonych w pkt 1 do 8 jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa a ich niepodanie może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego (poza świadczeniami ratującymi życie) i brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji medycznej.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię i nazwisko, płeć oraz numer PESEL;
 2. adres zamieszkania;
 3. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;
 4. dane dotyczące stanu zdrowia.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznejbędą przetwarzane zgodnie wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 1876.), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która to dokumentacja przechowywana będzie przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 2. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 3. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 4. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a w przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 5. dokumentacji medycznej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

Dane osobowe przetwarzane przy użyciu monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni od daty nagrania, chyba że nagranie obrazu zostanie zabezpieczone dla celów dowodowych – w takim przypadku dane przechowywane są przez czas niezbędny dla celu w jakim zostały zabezpieczone.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazane dane osobowe udostępniane będą następującym odbiorcom:

1. podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r., poz. 1876);

2. osobom upoważnionym przez Panią/Pana do uzyskiwania dokumentacji medycznej;

3. podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów;

4. dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

5. podmiotom świadczącym usługi instalacji urządzeń diagnostycznych / analitycznych oraz ich serwisu;

6. podmiotom świadczącym usługi księgowo – rachunkowe;

7. operatorom systemów płatności;

8. podmiotom świadczącym usługi prawnicze;

9. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej.

Prawa w zakresie ochrony danych osobowych

W zakresie ochrony danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. prawodostępu do treści swoich danych osobowych;

2. prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych;

3. prawo do usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym);

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

5. prawo do przenoszenia danych;

6. prawo do wniesienia sprzeciwu;

7. prawo do cofnięcia zgody, jeżeli została udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres każdego z wyżej wymienionych praw został szczegółowo wskazany w przepisach art. 15 – 22 RODO. Administrator wyjaśnia, że każdy wniosek z żądaniem realizacji powyższych praw będzie przez niego indywidualnie rozpatrywany i odpowie pisemnie, w jakim zakresie prawa będą mogły zostać spełnione ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Skarga w zakresie naruszenia przetwarzania danych osobowych

Administrator informuje, że jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO to przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od spółki pod firmą: ”CHABER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS numer 0000118456) w ramach likwidacji prowadzonego przez tą Spółkę podmiotu medycznego i przejęcia praw i obowiązków wynikających z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przejęcia praw i obowiązków z komercyjnych umów o świadczenie usług medycznych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu

duże logo meditary logo strony facebooka Znany lekarz - logo Przejdź do treści strony

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close