Deklaracja dostępności

Przychodnia i Szpital M-med zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przychodni i Sziptala M-MED.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@m-med.wroclaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 333 55 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia przez Przychodnię i Szpital M-MED powinno zostać niezwłocznie zrealizowane, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformowanie o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przychodnia M-Med, ul. Ulanowskiego 18-20

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku A prowadzą dwa wejścia od ulicy Ulanowskiego, do budynku B prowadzi wejście od strony podwórza. Wejście A (główne – frontowe) nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Bezpośrednio za drzwiami znajdują się schody klatki schodowej obiektu.

(wejście główne frontowe)

zdjęcie przedstawiające drzwi frontowe

Wejście z prawej strony budynku od jego czoła dostosowane jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Z poziomu ulicy można udać się bezpośrednio pod windę (aby ułatwić numerowanie kondygnacji wewnątrz budynku A, ten przystanek windy nazywany jest: -1). Wejście to nie pozwala na przemieszczanie się po budynku bez użycia windy. Drzwi otwierają się swobodnie, nie posiadają automatu otwierającego.

(wejście do windy)

zdjęcie przedstawiające wejście do windy

Od strony podwórka wejście dostępne z poziomu ulicy (kondygnacja nazwana jest “budynek B parter”).. Drzwi otwierają się lekko, ale nie posiadają automatu otwierającego.

(wejście od strony podwórza)

zdjęcie przedstawiające wejście od podwórza

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku A znajdują się 3 kondygnacje dostępne dla pacjentów: na pierwszej (parter) i drugiej (1. piętro) są rejestracje, informacje dla pacjentów, gabinety, na trzeciej (2. piętro) znajdują się gabinety oraz administracja. Korytarze mają w najwęższym miejscu 146cm układ krzeseł zapewnia swobodę w poruszaniu się dla osób na wózku. Na wszystkie kondygnacje prowadzi winda z dostępnym opisem w języku Braille`a przyciskami na panelu sterującym. Winda nie posiada modułu głosowego. Schody posiadają poręcz.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynkach nie ma pochylni. Pętle indukcyjne w rejestracji i gabinetach będą dostępne w pierwszym kwartale 2021 roku. Na terenie placówki są dwa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku sądu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Przychodni z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przychodni nie ma z korzystania z tłumacza języka migowego.

duże logo meditary logo strony facebooka Znany lekarz - logo Przejdź do treści strony

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close